Lodaidh MacFhionghain
Lodaidh MacFhionghain

Rugadh Lodaidh MacFhionghain ’san t-Sìthean, Ceap Breatuinn, do athair aig a bheil a’ Ghàidhlig agus do mhàthair a tha ’na h-Acaidhtidheanachd is aig a bheil a’ Fhraingis. Chaidh a thogail air tìr-mór na h-Albann Nuaidh ann a’ Siorramachd Antaiginis. Foghlumaichte ’sa’ Bheurla, ré nan gnìomhan pearsanta, acadaimigeach agus dreuchdail aige, chùm Lodaidh sùim ’san t-sinnsearachd Ghàidhealach aige.Lewis MacKinnon was born in Inverness, Cape Breton, to a Gaelic-speaking father and a French Acadian mother. He was raised on the Nova Scotia mainland in Antigonish County. Educated in English, throughout his personal, academic and professional activities, Lewis has maintained an interest in his Gaelic roots.

Lodaidh MacFhionghain's books: